SGK'nın Taşra Yönetmeliği sil baştan değişti!
SGK'nın Taşra Yönetmeliği sil baştan değişti!
27 Ekim 2014 Pazartesi - 11:54
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
sgk-nin-tasra-yonetmeligi-sil-bastan-degisti

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Taşra Yönetmeliği sil baştan değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Taşra Yönetmeliği sil baştan değişti!
 

27 Ekim 2014 PAZARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29158

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Sağlık hizmet sunucularının sözleşme şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin kontrol, tespit ve inceleme işlemlerini yürütmek. Bu bent kapsamında yapılacak kontrol, tespit ve inceleme işlemleriyle ilgili ortaya çıkacak ihtilafların çözümü konusunda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak ve bu görüş doğrultusunda işlem tesis etmek."

"j) Hizmet ve ürün satın alınan kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin yürütülmesi, bunların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeden doğan ödemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek. Bu bent kapsamında ortaya çıkacak genel sağlık sigortası uygulamalarına yönelik ihtilafların çözümü konusunda, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak."

"k) Genel sağlık sigortası uygulamalarına ait iş ve işlemlerin yürütümünde, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmek."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"g) Genel sağlık sigortası işlemlerinin yürütümüne ait Kurum uygulamalarını değiştirecek nitelikte olan iş ve işlemler hakkında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak ve söz konusu genel müdürlük tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmek."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Merkez teşkilatı ve diğer il müdürlükleri ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak. Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, merkez teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"h) Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, merkez teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda yürütmek."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 66 - (1) Sağlık Kurulunun oluşturulması ve kapatılması, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

(2) Sağlık Kurulu; kurulu bulunduğu il müdürlüğü ile görev alanına giren diğer il müdürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle ilişkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarını inceleyip, değerlendirerek karara bağlar.

(3) Sağlık Kurulunun çalışma usul ve esasları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmelikte geçen "sosyal güvenlik kontrol memuru" ibareleri "sosyal güvenlik denetmeni", "sosyal güvenlik kontrol memurları" ibaresi "sosyal güvenlik denetmenleri", "sosyal güvenlik kontrol memurundan" ibaresi "sosyal güvenlik denetmeninden" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.