Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi Değişti
Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi Değişti
03 Haziran 2014 Salı - 17:50
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
saglik-bakanligi-yayin-yonergesi-degisti

Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi 02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı makam oluru ile yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan

SAĞLIK BAKANLIĞI YAYIN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığı’nın yayın faaliyetlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra
teşkilatlarının yayın faaliyetlerini kapsar.

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 1 inci maddesi ile 23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında
Yönetmelik’ hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarını,
b) Braille Yayın: Görme engelliler için kabartma harflerle basılmış eserleri
c) Elektronik Yayın: Eserlerin her türlü elektronik ortamda sunulmuş şeklini,
ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) İşlenme Eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere
nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,
e) Kurul: Bakanlık Yayın Kurulunu,
f) Kurul Başkanı: Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısını,
g) Süreli Olmayan Yayın: Fikir ve sanat eserlerini içeren, belirli sürelere tabi
olmaksızın yayımlanan ve gazete, dergi, ünite dergisi, yıllık, almanak ve benzeri
dışında kalan her tür yayını,
ğ) Süreli Yayın: Belirli aralıklarla çıkan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından
oluşan yayın türünü,
h) Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana
getirilen fikir mahsullerini,
ı) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,
i) Yayın Komisyonu: Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde tanımlanan komisyonu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Amaçları, Yayın Faaliyetleri ve Yayın
Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yayın amaçları
MADDE 5- (1) Bakanlığın yayın amaçları şunlardır.
a) Bakanlığın görev alanına giren faaliyetleri toplumun tüm kesimlerine duyurmak,
Bakanlığın kanuni görevleri ile ilgili olarak toplumun sağlık bilincinin gelişmesine ve
kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmak,
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeleri yayınlayarak bu
konudaki literatürün genişlemesini ve bu alanda hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar
arasında bilgi alış verişini ve yeni gelişmelerin duyurulmasını sağlamak,
c) Sağlık personelinin hizmet içi eğitimine katkıda bulunmak, sağlık hizmetinin
kalitesini artırmak, stratejik planlamaların oluşturulmasına yardımcı olmak.

Yayın faaliyetleri
MADDE 6- (1) Bakanlığın yayın faaliyetleri; yayın amaçları doğrultusunda süreli
veya süreli olmayan yayınlar, braille yayın, afiş, broşür, bilgilendirici belge gibi basılı eserler
ile basılı olmayan CD, DVD vb. manyetik depolama ünitesi şeklindeki ve Bakanlık internet
sitesinde hizmete sunulacak elektronik eserleri hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek,
yayınlamak ve dağıtmaktır.

Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi
MADDE 7- (1) Bakanlıkça yayımlanacak telif ve işlenme eserlerle ilgili iş ve işlemler
Yayın Kurulunca, Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşlarının yayın faaliyetleri ise Yayın
Komisyonunca yürütülür.

Yayın ilkeleri
MADDE 8- (1) Yayınlarda uyulması gereken ilkeler;
a) Bakanlığın kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda doğru bilgi verici, eğitici,
öğretici ve tanıtıcı nitelikte olmak
b) Kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı veya menfaat sağlayıcı unsurlar ihtiva
etmemek,
c) Millî birlik ve beraberliğimizi bozucu görüşlere, insanı, aileyi veya toplumun bir
kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer vermemek,
ç) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlara göre suç teşkil eden unsurları
bulundurmamak,
d) Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine, sosyal, kültürel ve ekonomik
kalkınmasına yardımcı olmak,
e) Sağlık birimleriyle ilgili ilmî ve teknik değer taşımak,
f) Siyasî amaçlı ve propagandaya yönelik olmamak,
g) Eserlerin, Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak herkesin kolayca
anlayabileceği yaşayan Türkçe’nin kullanılmasıyla hazırlanmış olmaktır.

Yayın şartları
MADDE 9- (1)
Bakanlık tarafından yayınlanacak eserler ve tercüme eser yayını teklifleri hakkında
aşağıda belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.
a) Yazar, eserin baskılarına ait haklarını devrettiğine dair noterlikçe düzenlenecek bir
temliknameyi ilgili birime vermekle yükümlüdür.
b) İlgili birimce bastırılacak dergilerde yayımlanacak makale ve çevirilerde
temliknamenin noterlikçe düzenlenme şartı aranmaz, yazılı bildirim yeterli olur. 3
c) Yazar, eserin daha önce herhangi bir şekilde yayımlanıp yayımlanmadığı hususunu
belirten bir beyannameyi ilgili birime vermek zorundadır.
ç) İşlenme eserlerde, gerek görüldüğünde asıl eser sahibinden alınacak izin belgesi
istenir ve eklenir.
d) Ortak eserlerle ilgili sözleşmeyi ve gerekli ise izin belgesini eser sahiplerinden
birisi, diğerlerinin vekâletini almak suretiyle ilgili birime verebilir.
e) Eser içinde ya da ek olarak yer alan resim, grafik, çizelge, şekil, harita ve benzeri
eserler ile bunların basımının güncel teknolojiye göre hazırlanmış olması gerekir.
f) İlgili birimce bastırılacak dergilerde yayımlanacak eserlerin, kâğıdın tek yüzüne
bilgisayarda okunaklı bir şekilde yazılmış, yazarınca veya yazarlarınca imzalanmış olması ve
en az iki nüsha gönderilmesi gereklidir.
g)İlgili birimce bastırılacak dergilerde yayınlanacak makale ve çevirilerde
gerektiğinde yazarın veya yazarların izni alınarak kısaltma yapılabilir.
ğ) Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü
sorumluluk eser sahibine aittir.

Yayın inceleme kriterleri
MADDE 10- (1) Yayın Komisyonu, yayınları Yönergenin 5 inci ve 8 inci maddesinde
belirtilen hususlara göre inceler ve değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakanlık Yayın Kurulu, Yayın Komisyonu

Bakanlık Yayın Kurulu
MADDE 11- (1) Kurul, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının
başkanlığında aşağıdaki birimlerin genel müdürlerinden/başkanlarından oluşur;
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
ç) Hukuk Müşavirliği (1. Hukuk Müşaviri)
d) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
e) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Bakanlık Yayın Kurulunun görevi
MADDE 12- (1) Kurulun görevi; Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları tarafından
yayımlanacak telif ve işlenme eserler hakkında, ilgili Yayın Komisyonu’nun görüş ve
teklifleri doğrultusunda, telif ve işlenme eserlerle ilgili iş ve işlemleri 23/01/2007 tarihli ve
26412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve
İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre yerine getirilmesini sağlamaktır.

Bakanlık Yayın Kurulunun işleyişi
MADDE 13- (1) Kurul gündem gereği Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır,
Kurul Başkanı Kurula başkanlık eder.
(2) Kurul en az 4 üyenin katılımı ile toplanır.
(3) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
(4) Oyların eşit olması hâlinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.
(5) Kurulca alınan kararlar Bakan onayı ile kesinleşir.
(6) Kurul başkanı Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının
katılamadığı hallerde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, toplantılara başkanlık eder
(7) Kurulun sekretarya hizmetleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülür. 4
(8) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire
Başkanı Kurulun raportörüdür.

Yayın Komisyonu
MADDE 14- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında yayın faaliyetinde
bulunacak olanların her birinde ayrı ayrı, merkezde birim amiri/başkanı veya görevlendireceği
yardımcısının başkanlığında; İl sağlık müdürlüklerinde ise, il sağlık müdürü veya
görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden birer temsilci alınarak en az üç kişiden oluşan bir
Yayın Komisyonu teşkil olunur.

Yayın Komisyonunun görevleri 
MADDE 15-(1) Yayın Komisyonunun görevleri şunlardır.
a) Yayın amaçları doğrultusunda süreli veya süresiz kitap, braille yayın, dergi, afiş ve
broşür gibi basılı eserler ile film, ses ve video kaseti ile diğer basılı olmayan eserleri
hazırlatmak, temin etmek, yayınlamak ve dağıtılmasını sağlamaktır.
b) Birimince satın alınması, abone olunması ya da tavsiye edilmesi istenen yayınları
incelemek ve karara bağlamak,
c) Yayınları, gerektiğinde yayının ilgili olduğu alanda uzman kişilerden oluşan alt
komisyon oluşturarak incelettirmek,
ç) Birimince yayınlanacak her türlü eserin, teknik özelliklerini ve baskı şartnamesinin
esasları ile maliyet, baskı miktarı ve dağıtım planı gibi kriterlerini belirlemek ve
değerlendirmek,
d) Yayınlarda yer alacak Bakanlık görev alanına giren konulardaki istatistiki verilere
ilişkin ve bilimsel olarak ilgili birimin, biçimsel olarak da Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğünün görüşünü almak.

Yayın Komisyonunun işleyişi 
MADDE 16-(1) Yayın Komisyonu, gündem gereği üyelerinin tamamının katılımı ile
toplanır.
(2) Kararlar salt çoğunlukla alınır.
(3) Oyların eşit olması hâlinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.
(4) Yayın Komisyonunca alınan kararlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez
teşkilatlarında Müsteşarlık Makamı onayı, taşra teşkilatında ise Valilik onayı ile kesinlik
kazanır.
(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez
teşkilatlarında birim/kurum amirinin belirleyeceği daire başkanlıklarınca yürütülür. Taşra
teşkilatında ise İl sağlık müdürlüğünün görevlendireceği şube müdürlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Telif haklarının belirlenmesi, Bandrol uygulanması, Bakanlık Yayın Numarası, 
ISBN ve ISSN alınması
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerine göre yayımlanacak telif ve işlenme
eserlere uygulanacak telif ve işlenme ücreti, 23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenir ve ödenir. Ancak; resmi görevlendirme ile
hazırlanmış eserlere telif ve işlenme ücreti ödenmez
(2) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları tarafından yayımlanacak yayınlara bandrol
uygulamasında 08/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 5
giren ‘Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri
uygulanır.
(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları tarafından yayımlanacak süreli yayınlar
dışındaki kitap ve CD gibi kitap dışı materyale Genel Müdürlükçe “Bakanlık Yayın
Numarası” verilir.
(4) Bakanlık Yayın Numarası almayan yayınlar yayımlanamaz.
(5) Yayın Komisyonu tarafından yayımlanmasına karar verilen süreli yayınlara
Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) ile süresiz yayınlara, kitaplar ve CD gibi
kitap dışı materyale Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) Kültür ve Turizm
Bakanlığından yayımı gerçekleştiren birimce alınır.
(6) Bakanlık Yayın Numarası kitaplarda, iç kapağın arka yüzü sol alt köşesi ile arka
kapağın dış yüzü sağ alt köşesine, CD gibi kitap dışı materyallerde ise etikete ve koruyucu
kapağa basılır.
(7) Bakanlık Yayın Numarası talep yazısı ekinde ilgili birimin/kurumun; yayın
komisyonunun oluşturulması onayı, yayın komisyonu kararı, Müsteşarlık Makam oluru ve
yayının CD ortamında en son hali yer alır.
(8) Bakanlık Yayın numarası verilen eserlerin kütük bilgileri yönergenin
yayımlanmasından itibaren Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda tutulur. Kütük
bilgileri yılda en az bir kez çıktısı alınarak arşivlenir.

Basım, dağıtım, satın alma işlemleri 
MADDE 18- (1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına ve satın alınmasına
ilişkin diğer işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ilgili birimce yürütülür.
(2) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları tarafından yayınlanması uygun görülen
eserlerin en az iki adedi ilgili birim/kurum tarafından arşivlenerek muhafaza edilir.
(3) 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümleri gereğince
yapılacak dağıtımlar, yayını gerçekleştiren birim/kurum tarafından ayrıca sağlanır.
(4) Bakanlık internet sitesinde yer alan e-kütüphane’de yayımlanmasında sakınca
görülmeyen eserler, ilgili birim/kurum tarafından microsoft word ortamında, times new roman
yazı fontu ve 12 punto biçiminde elektronik ortamda yazılmış, CD’ye basılmış olarak
hazırlanır ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne yazı ekinde gönderilir.

Yayın hakları 
MADDE 19-(1) Bakanlık yayınlarının her hakkı saklıdır. İzin almaksızın, ticari
amaçlarla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Ancak, ticari
amaçlar dışında, kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

- See more at: http://www.medihaber.net/2014/06/03/saglik-bakanligi-yayin-yonergesi-degisti/#sthash.CEuE0Wj6.dpuf

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.