Vitamin eksikliği unutkanlığı artırıyor
Vitamin eksikliği unutkanlığı artırıyor
16 Ekim 2013 Çarşamba - 12:00
A1
A2
A3
A4
Uzman Görüşü
(
Nöroloji
)
24428 defa okundu
hemen-paylas sayfayı-yazdir
vitamin-eksikligi-unutkanligi-artiriyor

Nö­ro­lo­ji uz­ma­nı Dr. Gül­ten Öz­de­mir; unut­kan­lı­ğa kar­şı alı­na­bi­le­cek ön­lem­le­ri ve bey­ni genç tut­mak için ya­pı­la­bi­le­cek­le­ri an­lat­tı...

Nö­ro­lo­ji uz­ma­nı Dr. Gül­ten Öz­de­mir; unut­kan­lı­ğa kar­şı alı­na­bi­le­cek ön­lem­le­ri ve bey­ni genç tut­mak için ya­pı­la­bi­le­cek­le­ri an­lat­tı:

Bol bol gü­lün, dep­res­yon, kay­gı ve stre­si en aza in­di­rin: Gül­dü­ğü­nüz­de mut­lu­luk hor­mo­nu se­ra­to­nin çok yük­se­lir, se­ra­to­nin kon­san­tras­yon ve dik­ka­ti ar­tı­rır, ay­rı­ca on­lar­ca yüz ka­sı ça­lı­şır, yüz kas­la­rı­na eg­zer­siz ya­pıl­mış gi­bi olur.

Fi­zik­sel eg­zer­siz ya­pın: Yü­rü­yüş, fit­ness, yüz­me, bi­sik­let, dans vs.

Din­len­me­ye, dü­zen­li ta­til yap­ma­ya va­kit ayı­rın: Aşı­rı be­den­sel yor­gun­luk, zi­hin­sel yor­gun­lu­ğu da ge­ti­rir ve be­ra­be­rin­de yo­ğun­laş­mış stres ve ank­si­ye­te­ye ne­den olur. Din­len­mek ve ta­til yap­mak ki­şi­nin stres, kay­gı ve ank­si­ye­te­si­ni azal­tır. Bi­liş­sel fonk­si­yon­la­rı­nı kuv­vet­len­di­rir.

Ka­fe­ini azal­tın: Kah­ve; as­lın­da kon­trol­lü alın­dı­ğın­da zi­hin­sel fonk­si­yon­la­rı olum­lu yön­de ar­tı­rı­cı et­ki­ye sa­hip­tir, bit­kin­li­ği azal­tır, dik­ka­ti ve uya­nık­lı­ğı ar­tı­rır. Fa­kat be­de­nin to­lo­re ede­ce­ğin­de faz­la tü­ke­til­di­ğin­de, stres, kay­gı ve en­di­şe­yi ar­tı­rır, ko­les­te­ro­lü yük­sel­tir. Kalp kri­zi ris­ki­ni ar­tı­rır, yük­sek kan ba­sınç­la­rı­na ne­den olur. Ay­rı­ca ba­zı yi­ye­cek ve içe­cek­ler de eks­tra ka­fe­in içe­rir; çay, ka­fe­in­li meş­ru­bat­lar, çi­ko­la­ta vs.

OME­GA 3 OL­MAZ­SA OL­MAZ

Bul­ma­ca, ze­ka so­ru­la­rı, tav­la, sat­ranç oyun­la­rı ile ya­ra­tı­cı dü­şün­me­ye yö­nel­ten zi­hin oyun­la­rı oy­na­yın.

Haf­ta­da en az iki kez ba­lık yi­yin: Ba­lık­ta ha­fı­za­yı kuv­vet­len­di­ren ase­til ko­lin mad­de­si ve dik­kat ile kon­san­tras­yo­nu ar­tı­ran, dep­res­yo­na iyi ge­len ome­ga 3 bu­lu­nur.

Ome­ga 3 içe­ren yi­ye­cek­ler tü­ke­tin: Ala­ba­lık, be­yaz ba­lık, lü­fer, rin­ga ba­lı­ğı, ca­no­la ya­ğı, ce­viz, Hin­dis­tan ce­vi­zi, ke­ten to­hu­mu, sar­dun­ya, so­mon, ton ba­lı­ğı, us­kum­ru, yağ­sız et­ler ve se­miz otu gi­bi ye­şil lif­li seb­ze­ler­de bu­lu­nur. Ome­ga 3 ile dü­zen­li tak­vi­ye alan ço­cuk­lar­da, ome­ga 3 et­ki­si ile hi­pe­rak­ti­vi­te ve kon­san­tras­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın azal­dı­ğı, si­nir sis­tem­le­ri­nin da­ha iyi ge­liş­ti­ği, okul ba­şa­rı­la­rı­nın art­tı­ğı tes­pit edil­miş­tir. Ome­ga 3’ün dep­res­yon­da da ol­duk­ça ya­rar­lı ol­du­ğu bu­lun­muş­tur. Eğer haf­ta­da 3 ya da 2 gün dü­zen­li ba­lık tü­ke­tmi­yor­sa­nız ome­ga 3 tak­vi­ye­si için her gün 1-2 ye­mek ka­şık ke­ten to­hu­mu tü­ke­ti­le­bi­lir.

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.