Karabük Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak
Karabük Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak
24 Haziran 2016 Cuma - 14:10
A1
A2
A3
A4
hemen-paylas sayfayı-yazdir
karabuk-universitesi-41-akademik-personel-alacak

Karabük Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak

         T.C.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve Ģartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmiĢi, varsa yayınlarıyla ( Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, özgeçmiĢlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına baĢvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

*Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

*BaĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

*BaĢvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmiĢlerini, yayınlarını, yabancı dil baĢarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır

*Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.

ANABİLİM / ANASANAT DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

ANESTEZĠYOLOJĠ VE REANĠMASYON

1

 

 

Yoğunbakım, ağrı ve palyatif bakım konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ĠÇ HASTALIKLARI

1

 

 

Böbrek transplantasyonu konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. Nefroloji ve Romatoloji alanında yan dal yapmıĢ olmak.

RADYOLOJĠ

 

 

1

Diabetli hastalarda subklinik ateroskleroz ile onikomikosis iliĢkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

GENEL CERRAHĠ

1

 

 

Cerrahi onkoloji uzmanı olmak, Klinik Nutrisyon konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON

 

 

1

Ankilozan spondilit ve romatoid artritli hastalarda uyku kalitesi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

TIBBĠ FARMAKOLOJĠ

 

 

1

Antibakteriyel ilaçların ısıl iĢlemler karĢısındaki davranıĢları konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

TIBBĠ BĠYOKĠMYA

 

1

 

Safranın diyabet üzerine koruyucu etkileri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

GENEL CERRAHĠ

1

 

 

A-V fistüllerde hidrostatik dilatasyon ve adventisya disseksiyonunun etkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ

 

 

1

Melissa officinalis L. subsp. officinalis bitkisinin kardiyovasküler sistem üzerine etkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ

 

 

1

Kist hidatik serolojisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 

 

1

Rat over torsiyonu modelleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

AKTÜERYA BĠLĠMLERĠ

 

1

 

Doçentliğini makro iktisat alanından almıĢ olmak.

GĠRĠġĠMCĠLĠK

 

1

 

Bireysel emeklilik yatırım fonları konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ÜRETĠM YÖNETĠMĠ VE PAZARLAMA

 

 

1

Müslüman tüketiciler konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

YÖNETĠM BĠLĠMLERĠ

 

 

1

Kamu yönetimi ve teknoloji iliĢkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER

 

1

 

Rusya ve Kafkaslar konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ĠKTĠSAT TARĠHĠ

 

 

1

Osmanlı'da iktisadi hayat konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

ELEKTRONĠK

 

 

1

FV modüllerde kısmi gölgelenme için maksimum güç izleme konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ

 

1

 

Endüstriyel atıkların değerlendirilmesi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ÇEVRE TEKNOLOJĠSĠ

1

 

 

Ağaç malzemenin dielektrik özellikleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

ORTAÇAĞ TARĠHĠ

1

 

 

Ġslam coğrafyacılığı konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

KURUMLAR SOSYOLOJĠSĠ

 

1

 

Aile ve din sosyolojisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

EĞĠTĠM YÖN.TEFTĠġĠ VE PLANLAMASI VE EKO.

 

1

 

Eğitim liderliği konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

KLASĠK ARKEOLOJĠ

 

 

1

Metal eserler konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

GENEL SOSYOLOJĠ VE METEDOLOJĠ

 

 

1

Göç, kentleĢme, risk ve korku konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

YAKINÇAĞ TARĠHĠ

 

 

1

Ġmar meclisleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

SĠSTEMATĠK FELSEFE VE MANTIK

 

 

1

Negatif teorisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

KLASĠK ARKOLOJĠ

 

 

1

Roma dönemi Anadolu anıt mezarları konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI

 

 

1

Eski Türk Edebiyatında Tevhid konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

BATI SANATI VE ÇAĞDAġ SANATLAR

 

 

1

Kafkasyadaki Türk mimarisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

KELAM VE ĠSLAM MEZHEPLERĠ TARĠHĠ

 

 

1

Nakiplik müessesesi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ

 

 

1

Tekerlek içi elektrik motorları konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ

 

 

1

Yüksek mukavemetli çeliklerde nokta direnç kaynağı konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ

 

1

 

Hidrojen enerjisi ve depolanması konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ

 

 

1

Vitamin D'nin bifosfonata bağlı osteonekroza etkinliği konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ

 

 

1

Gömülü alt akıl diĢleri cerrahisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

BESLENME VE DĠYETETĠK

 

 

1

Cyanobacteria türlerinin antimikrobiyal aktiviteleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

 

GENEL FĠZĠK

 

1

 

Yasaklı beta geçiĢleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜL TESİ

 

 

 

RESĠM

 

1

 

Temel sanat eğitimi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ TEKNOLOJĠSĠ

 

 

1

Üç parametreli singüler integraller konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ

 

 

1

Yarı iletken shottky diyotların kaçak akımlarının geniĢ sıcaklık aralığında incelenmesi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

 

Habere İlişkili Dosyalar :
Kaynak :
logo

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

Yorumlar
Yeni Yorum Ekle
(0) Yorum Yapıldı
Henüz bir yorum eklenmedi.